Timo Kekäläinen Maapallo kulkee radallaan, ihmiskunta omia polkujaan.

Osakesäästötilin säännöt ja verotus

Hallituksen budjettiriihen esitys osakesäästötilistä on herättänyt keskustelua ja kysymyksiä tilin toiminnasta ja verotuksesta.

Eniten kysymyksiä ja keskustelua ovat aiheuttaneet tilin 50 000 euron sijoituskatto sekä veronmaksun viivästyksen aiheuttama vaikutus valtion budjettisuunnitteluun ja kokonaisverokertymään.

Esityksen mukaan osakesäästötilille siirrettäviä rahavaroja voi sijoittaa listattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tilille kertyneistä tuotoista, kuten osingot ja osakkeiden arvonnousut, luetaan verotettavaksi pääomatuloksi varoja nostettaessa tuoton suhteellinen osuus tilillä olevista varoista. Tilille tehtäville sijoituksille asetetaan 50 000 euron yläraja.

Tuoton suhteellisen osuuden määrittely tilillä olevista varoista on suhteellisen monimutkainen käsite ja aiheuttaa kysymyksiä esimerkiksi siitä kuinka toimia rahan nostotilanteessa jos tili on tuottanut laskennallista tappiota. Edellytys siitä että tilin laskennallinen tuotto pitää pystyä määrittelemään reaaliaikaisesti rahan nostohetkellä on myös eriskummallinen ratkaisu sekä tilin hoidon että tilin käytön kannalta. 

Esitän yhden näkemyksen siitä kuinka osakesäästötili voitaisiin toteuttaa edellä manittuja ongelmia välttäen.

Osakesäästötilin pääperiaatteet lyhyesti:
a) Henkilökohtaisia osakesäästötilejä voi olla käytössä useita eikä niihin sijoitetulle rahamäärälle ole rajoitusta.
b) Tilillä voi käydä osakekauppaa sekä pörssissä että osakesäästötilien omistajien välillä.
c) Osakesäästötilille talletetetun rahasumman määrän voi nostaa veroseuraamuksitta.
d) Tilin rahatalletuksien määrän ylittävät rahan nostot ovat tilin tuottoa josta maksetaan vero.
e) Tililtä nostetun tuoton tilin omistaja voi määrätä käsiteltäväksi henkilökohtaisessa verotuksessaan pääomatulona tai muuna tulona.
f) Tilin teoreettinen laskennallinen voitto määritetään tilillä olevien osake-erien, niiden pörssikurssien, tilillä olevan rahasaldon ja tilille olevan sijoitetun pääoman avulla.
g) Tilin laskennallisen voiton määrästä maksetaan kuukausittain tarkasteltuna 0.1% vero eli vuositasolla veron määrä tästä teoreettisesta voittopääomasta on 1.2%.


Säännöt yksityiskohtaisesti alla

Osakesäästötili:

1. Osakesäästötilin rahan talletukset
- Osakesäästötilille voi yksityishenkilö siirtää rahavaroja pörssiosakkeilla käytävää kaupankäyntiä varten.
- Osakesäästötilille sijoitetulle rahapääomalle tai henkilön omistamien osakesäästötilien määrälle ei ole rajoituksia.

2. Osakekaupankäynti tilin varoilla
- Osakesäästötilin varoilla voi tehdä normaalia pörssissä tapahtuvaa osakekauppaa.
- Osakekauppaa voidaan tehdä myös osaketilien omistajien välisenä kaupankäyntinä.
- Tehtyjen kauppojen osake-erät kirjataan osakesäästötilille.
- Osakesäästötilin puitteissa tapahtuvassa osakekaupassa ei yksittäisen osake-erän kaupankäyntihistorian mukaista tuottoa/tappiota seurata eikä kaupankäynnillä näiltä osin ole verovaikutusta.

3. Osakesäästötilin rahan nostot
- Osakesäästötilille sijoittamiaan rahavaroja tilin omistaja voi nostaa vapaasti veroseuraamuksetta osakesäästötilin vapaan rahasaldon ja jäljellä olevan sijoitetun pääoman puitteissa.
- Osakesäästötilillä seurataan rahasaldon lisäksi tilille sijoitettua omaa pääomaa. Tätä pääomaa tilille tehdyt rahan talletukset kasvattavat ja vastaaasti tililtä tapahtuvat rahan nostot pienentävät.
- Sijoitetun pääoman mennessä rahan tililtänoston yhteydessä negatiiviseksi, katsotaan ylityksen aiheuttava osuus tilille kertyneenksi tuotoksi, jonka nosto tililtä aiheuttaa veroseuraamuksen.

4. Osakesäästötilin laskennallinen arvo, tulos ja voitto
- Osakesäästötilin laskennallinen arvo on tilillä olevan rahasaldon sekä tilillä olevien pörssiosakkeiden viimeisimmän pörssipäivän päätöskurssien mukaisen arvon yhteenlaskettu arvo
- Osakesäästötilin laskennallinen tulos on tilin laskennallisen arvon ja tilillä jäljellä olevan sijoitetun pääoman positiivisen määrän erotus.
- Osakesäästötilin laskennallinen voitto on teoreettinen, kullakin hetkellä tilin laskennallista tulosta vastaava arvo, silloin kun laskelma osoittaa positiivista tulosta.

5. Osakesäästötilin laskennallisen voiton verotus
- Osakesäästötilin osoittaessa laskennallista voittoa, määräytyy tästä laskennallisen voiton vero. Laskennallisen tuloksen ollessa tappiollinen, ei veroperustetta synny.
- Laskennallisesta voitosta maksettavan veron suuruus on 0.1% veronmääräytymiskuukaudelta eli 1,2% vuodessa kuukausittain laskettuna. Kuukausittainen veroperuste määräytyy osakesäästötilin kuukauden alun tilanteen perusteella edellisen kuukauden viimeisen pörssipäivän päätöskurssien mukaan laskettuna.

6. Osakesäästötilin tuotto ja sen verotus
- Osakesäästötilistä syntyy tuottoa nostojen rahamäärän ylittäessä tilillä jäljellä olevan pääoman määrän ja tämä osuus noston määrästä lasketaan osakesäästötilin verotettavaksi tuotoksi.
- Osakesäästötilistä verovuoden aikana kertyvän tuoton voi tilin omistava verovelvollinen määrätä verotuksessaan käsiteltäväksi joko pääomatulona tai muuna tulona.

7. Verovähennys laskennallisen voiton verosta
- Mikäli laskennallisen voiton veron kanssa samalle verovuodelle syntyy ja kohdistuu osakesäästötilin henkilöverotuksessa verotettavia tuottoja, voidaan osakesäästötiin laskennallisen voiton verosta vähentää enintään määrä, joka saadaan kyseisestä osakesäästötilin tuotosta pääomatuloverotuksen perusveroprosentilla laskien.

8. Osake-erien siirtäminen osakesäästötilille
- Osakesäästotillille voidaan tuoda ulkopuolelta osake-eriä, jolloin osakesäästötilille sijoitetun pääoman määrää kasvatetaan kyseisen osake-erän todellista hankintahintaa tai tämän puuttuessa hankintameno-olettamaa vastaavalla määrällä.

9 Osake-erien siirtäminen osakesäästötilien välillä tai pois osakesäästötililtä
- Osake-eriä voidaan siirtää henkilön omistamien osakesäästötilien välillä vapaasti.
- Siirrettäessä osake-erä pois osakesäästötililtä, ulkopuoliselle hallintapaikalle, tulee osakesäästötilin sijoitettua pääomaa vähentää osake-erän siirtohetkeä vastaavan pörssiarvon määrällä. Tämä sama laskennallinen rahamäärä käsitellään uudella osake-erän hallintapaikalla kyseisen osake-erän hankintamenona. Tilin sijoitetun pääoman mennessä tässä yhteydessä negatiiviseksi, aiheuttu tältä osin veroseuraamus.

10. Rahojen ja pääoman siirto osakesäästötilien välillä.
- Omistamiensa osakesäästötilien välillä henkilö voi tehdä sekä rahan että kirjanpidollisen sijoitetun pääoman siirtoja.
- Rahan siirtoa rajoittaa tilin vapaa rahasaldo.
- Oman pääoman siirtoa rajoittaa tilin kirjanpidossa jäljellä olevan positiivisen pääoman määrä.

11. Osakkeiden kaupankäynti osakesäästötilien omistajien välillä
- Osakesäästötilien omistajat voivat käydä keskenään kauppaa tileillä olevista osake-eristä ja suorittaa maksun tileillä olevasta vapaasta rahasaldosta.
- Kaupan osapuolet ilmoittavat kaupantekopäivän, kaupan kohteena olevan osake-erän sekä kauppahinnan osakesäästötilin hallinnoijalle.
- Kaupantekopäiväksi voi ilmoittaa ainoastaan kuluvan pörssipäivän tai viimeisimmän päättyneen pörssipäivän, mikäli ilmoituspäivä ei ole pörssipäivä.
- Kauppa syntyy mikäli myyjän tilillä on kaupan ilmoitushetkellä tarvittava osake-erä ja ostajan tilillä tarvittava vapaa rahasaldo.
- Kauppailmoituksen saaneen osakesäästötilin hallinnoija huolehtii tilien väliset rahan, osake-erän ja tileillä olevan pääoman kauppahinnan mukaiset muutoskirjaukset.
- Osakekaupan yhteydessä ostajan osakesäästötililtä tapatuva rahasiirto rinnastetaan normaaliksi tililtänostoksi mahdollisine veroseuraamuksineen.
- Kaupassa käytettyä hintaa vertaillaan kauppapäivän pörssikaupan päätyttyä osakkeen pörssissä toteutuneiden kauppojen suurimpaan ja pienimpään hintaan. Mikäli kauppahinta on alhaisempi kuin alin toteutunut kauppa, ostajan saamaksi ylimääräiseksi eduksi katsotaan näiden erotus. Mikäli kauppahinta on korkeampi kuin ylin toteutunut kauppa, katsotaan vastaavasti myyjän saamaksi ylimääräiseksi eduksi näiden erotus.
- Ylimääräisen edun määrä katsotaan pääomaverotuksessa verotettavaksi tuloksi ja tilin hallinnoija on velvollinen toimittamaan tiedon kaupassa syntyneestä ylimääräisestä edusta verottajalle.
- Kaupan osapuoli voi halutessaan välttyä ylimääräisen edun verokäsittelyltä tekemällä kauppahinnan muutosilmoituksen ja tilittämällä kyseisen erotuksen osakesäästötilien välillä kaupan toiselle osapuolelle. Myös tehdystä kauppahinnan korjauksesta on tilin hallinnoija velvollinen toimittamaan tiedon verottajalle.
- Yhdellä kauppahinnalla toteutettava osakekauppa voi sisältää myös useampia kuin yhden osake-erän. Ylimääräistä etua tarkistettaessa kokonaiskauppahintaa verrataan tällöin kunkin osake-erän toteutuneiden pienimpien ja suurimpien hintojen avulla laskettuihin summiin.

12. Osakesäästötilin myynti toiselle henkilölle
- Osakesäästötiliä ei voi suoraan myydä suoraan toiselle henkilölle vaan osakkeiden myynti tulee tehdä henkilöiden omistamien osakesäästötilien välisenä yhtenä tai useampana osakekauppana.

13. Osakesäästötilin sulkeminen
- Osakesäästötilin voi sulkea kun sen kaikki osake-erät on siirretty henkilön omistamille toisille osakesäästötileille tai myyty.
- Tilin sulkemisen yhteydessä tilin jäljellä oleva vapaa rahasaldo nostetaan pois tililtä ja nostosta aiheutuvat mahdolliset veroseuraamukset hoidetaan normaalisti.

14. Toimenpiteet osakesäästötilin omistajan kuollessa
- Osakesäästötilin omistajan kuoleman johdosta perikunnan tulee myydä osakesäästötilin osake-erät joko pörssissä tai muiden osakesäästötilien omistajen välisellä kaupankäynnillä. Tämän jälkeen osakesäästötili tulee sulkea. 
- Perinnön saajille osakesäästötililtä osakkeita myytäessä kauppahintaa käsitellään perinnönjaossa siirtyvänä varallisuuseränä.  

Siinäpä se sitten taisi ollakin.

Näillä sääntöjä voisi joku asiasta kiinnostunut lukija tarkastella ja pohtia onko kokonaisuus kaikilta osin toimiva.

Kommentit ja parannusehdotukset tervetulleita.

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (3 kommenttia)

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

En ole ekonomi, enkä ekumenisti, siksi kykenen arvostelemaan esitystäsi. On se huomattavasti parempi, kuin hallituksen pintapuolinen raapaisu. Muutamassa osiossa pitää vielä miettiä yön yli.

Onko niin, että tili pitää pääomittaa jollakin summalla, jota voi sitten käyttää sijoittamiseen. Pääomitusta voit lisätä, mikäli satut löytämään jostakin vapaata
pääomaa.

Jos sinulla on useampi sijoitustili, voiko näiden tilien välillä siirtää pääomaa ilman veronkantoa.

Käyttäjän TimoKeklinen kuva
Timo Kekäläinen

Toki osakesäästötilille tulee ihan ensiksi siirtää rahaa esimerkiksi omalta pankkitililtään. Tällä rahalla voi sitten ostaa ja myydä osakkeita.

Ostettut osakkeet "säilytetään" tällä samalla tilillä eli osakesäästötilillä on kirjanpito rahamäärän lisäksi myös tilin rahoilla hankittujen osakkeiden omistuksista.

Osakesäästötilin osakkeiden myynnistä saadut rahat tuodaan tilin rahasaldoon ja myyty osakemäärä siirretään pois tililtä. Osakkeista saadut osingot maksetaan myös samaiselle osakesäästötilille.

Osake-eriä ja varoja voi siirtää omistamiensa osakesäästötilien välillä ilman veroseuraamuksia. Tässä yhteydessä tilien omistaja ei nosta tileiltään tuottoa vaan siirtää omistuksiaan eri tilien välillä. (Tätä koskien täytyy muuten vielä lisätä yksi täsmennys sääntöihin... kiitos!)

Käyttäjän HannuValtonen kuva
Hannu Valtonen

Pakka selkkimä. Ei kai tuosta tilistä haittaakaan liene. etenkin viimeinen osio näyttää kohtuullisen sopivalta, elle osio ole kyberiä.
Ymmärrän, että siirto kertomallasi tavalla onnistuu eri rahalaitoksissa olevien ko. tilen välillä. Näen jo sieluni silmillä, että pankkiirit irvistelee.

Toimituksen poiminnat